Standee khung sắt ngoài trời theo yêu cầu

1,600,000